preskoči na sadržaj

Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada

Login

Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Tražilica
SIGURNO SURFANJE

Priloženi dokumenti:
HT memory brosura preview.pdf

Projekt ATS2020

HUMANITARNA UTRKA

   

PROJEKT " Od srca srcu"

 

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Matična i područne škole

Informacije za roditelje

 

 

Natječaji

Učenje na daljinu

GLAZBENA OLIMPIJADA

                          

"Budi rješenje-recikliraj"

      Erasmus+K2

"Ein Koffer voller Märchen reist durch Europa"

"Code Name Robot"

JELOVNIK

Zalogajček

 

e-Dnevnik

Šk.g. 2021./2022.

PRAVILNICI

UPISI U PRVI RAZRED

                                                                          

UPISI U SREDNJU

NATJECANJA

Priloženi dokumenti:
Instalacija Bazen.odt

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Spremač/ica
Autor: Danijela Čuček, 17. 10. 2023.

Obustava postupka

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA JANKA LESKOVARA

PREGRADA

KLASA:112-01/23-02/8

URBROJ:2140-77-23-04

Pregrada, 17.10.2023.

 

Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 ) i čl. 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Osnovne škole Janka Leskovara, Osnovna škola Janka Leskovara, D. Kunovića 8, 49218 Pregrada objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

-spremač/ica:

 

1 izvršitelja (m/ž), rad na neodređeno i nepuno radno vrijeme- 15 sati tjedno

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 


 Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

 

-odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja- završena osnovna škola  (prema čl. 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Janka Leskovara) 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Janka Leskovara, Pregrada te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen dana 17.10.2023. godine na mrežnoj stranici škole http://os-pregrada.skole.hr/natje_aji?cal_ts=1430431200 i na oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 25.10.2023. godine.

 

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti:

- životopis

- dokaz o državljanstvu 

- dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika završne svjedodžbe)

- dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl.106. Zakona (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola Janka Leskovara, 49218 Pregrada, Dragutina Kunovića 8, s naznakom (natječaj zaspremača/icu)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica 

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POP

 

IS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21).  uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21)koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20o

 

stvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čankom  48.f Zakona o

Zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ( NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja  te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom.

 

Komisiju za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Komisija) imenuje.ravnateljica Osnovne škole Janka Leskovara, Pregrada.

Komisija utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje  na testiranje i razgovor (intervju) s Komisijom.

 

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Sadržaj i način testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://os-pregrada.skole.hr/natje_aji?cal_ts=1430431200

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit ć se najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici škole http://os-pregrada.skole.hr/natje_aji?cal_ts=1430431200

Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Komisijom te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Komisijom s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor objavit će se na mrežnoj stranici škole http://os-pregrada.skole.hr/natje_aji?cal_ts=1430431200

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na mrežnoj stranici škole http://os-pregrada.skole.hr/natje_aji?cal_ts=1430431200 (rubrika: natječaji) u roku od 15 dana od dana donošenja oduke o izboru kandidata.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Janka Leskovara, Pregrada, da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštitiosobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.).

 

Ravnateljica:

Zdravka Žiger, prof. Priloženi dokumenti:
Obustava_postupka-spremacica.pdf (205.36 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju